Còi báo động

Thiết bị sẽ hú còi khi có cảnh báo xuất hiện
Còi báo động cũng có thể được sử dụng như một tiếng chuông cửa khi đóng / mở cửa
Có cảnh báo khi thiết bị bị tháo hoặc dời đi.